birthday-cake.jpg

Happy birthday to me,

Happy birthday to me,

Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to me….

Potong tititnya kuenya,

Potong kuenya,

Potong kuenya sekarang juga, Sekarang juga, Sekarang juga…

birthday-fourty.jpg

Iklan